Algemene voorwaarden

 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

  A. Zorgvrager: een persoon met een hulpvraag op het gebied van voetzorg waarbij de hulpvraag geen relatie heeft met onderliggend lijden of een patiënt die door onderliggend lijden voetklachten kan ontwikkelen of heeft ontwikkeld.

 

  B. Zorgverlener: PRAXI DOMI voetverzorging, in de persoon van Monique van Dijk-Landsman, de professional in voetzorg die een klacht beoordeelt en eventueel een voetbehandeling binnen de competenties van het beroep van pedicure uitvoert.

 

  C. De voorwaarden hebben betrekking op:

  -de diensten en producten, geleverd door de in B genoemde professional.

  -de betalingsvoorwaarden door de in A genoemde personen aan zorgverlener voor geleverde diensten, producten of een consult.

  -de verplichting van de in A genoemde personen met betrekking tot het verstrekken van de juiste informatie aan de pedicure met betrekking tot het veilig kunnen uitvoeren van behandelingen.

  -de verplichting van zorgverlener met betrekking tot wettelijke verplichtingen ter bescherming van de in A genoemde personen.

 

2. Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.

 

3. Alle tarieven zijn in euro's en inclusief 21% BTW.

 

4. Annuleren of wijzigen van afspraken minimaal 24 uur voor de afgesproken tijd.

Bij niet nagekomen afspraken wordt de gereserveerde tijd volledig in rekening gebracht.

 

5. Annuleren of wijzigen kan op telefoonnummer 06-24419480 of via het contactformulier.

 

6. Betaling geschiedt contant, per PIN of middels een betaalverzoek ("Tikkie")

 

7. Zorgverlener streeft ernaar om op tijd op het werkadres te arriveren, doch door verkeersomstandigheden kan het voorkomen dat het afgesproken tijdstip niet gehaald kan worden. Zorgverlener zal in dit geval altijd contact opnemen met de zorgvrager.

 

8. De zorgvrager voorziet de pedicure vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de pedicure aangeeft dat deze noodzakelijk dan wel wenselijk zijn of waarvan de zorgvrager redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk/wenselijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.

 

9. De zorgvrager geeft medische veranderingen door aan de pedicure. Bijvoorbeeld chemotherapie, wijzigingen in medicatie of aandoeningen zoals diabetes mellitus.

 

10. Binnen PRAXI DOMI voetverzorging worden de persoonlijke gegevens van de zorgvrager in een geautomatiseerd computersysteem geregistreerd. Al deze verzamelde gegevens worden vertrouwelijk behandeld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

 

11. PRAXI DOMI voetverzorging is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, en/of ontstaan doordat de zorgverlener is uitgegaan van door de cliënt (of door de voor de cliënt verantwoordelijke persoon) verstrekte informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

 

12. PRAXI DOMI voetverzorging geeft 7 dagen kwaliteitsgarantie op de behandeling. De garantie vervalt als:

  -de zorgvrager de adviezen niet heeft opgevolgd.

  -de zorgvrager de verwijzing naar een andere discipline niet heeft opgevolgd.

 

Indien de zorgvrager een klacht heeft over de behandeling, moet deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zeven dagen, schriftelijk dan wel telefonisch worden gemeld.

 

13. PRAXI DOMI voetverzorging dient de zorgvrager binnen zeven dagen na ontvangst van de klacht adequaat antwoord te geven. Indien de klacht gegrond is, dan zal zorgverlener de behandeling opnieuw, gratis uitvoeren.

 

Onvoldoende resultaat van een behandeling geeft in geen geval recht op restitutie of vrijstelling van betaling.

 

14. Indien PRAXI DOMI voetverzorging en de zorgvrager niet tot overeenstemming kunnen komen, dan kan de zorgvrager het geschil voorleggen aan de geschillencommissie.

PRAXI DOMI voetverzorging is aangesloten bij de geschillencommissie SoloPartners. Contact opnemen gaat via de website: https://www.solopartners.nl

 

15. Deze algemene voorwaarden zijn juridisch gecontroleerd.